Najlepszy salon fryzjerski w Wadowicach | Fryzjer Wadowice Perfecte, salon, centrum stylizacji
15254
page-template-default,page,page-id-15254,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,vss_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Centrum stylizacji PERFECTE w Wadowicach to salon dla wszystkich ceniących profesjonalizm usług.

Radość i uśmiech na twarzy zadowolonego klienta jest źródłem naszej satysfakcji.
Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, jesteśmy na bieżąco z trendami mody.    
Doradzamy i dzielimy się naszym doświadczeniem.
W ofercie posiadamy produkty do pielęgnacji i stylizacji włosów. 

Koniecznie odwiedź zakładkę „promocje”.

Chcesz wiedzieć czy pasuje Ci grzywka? Przyjdź do nas.

 • Ni­skie czoło optycz­nie wy­dłu­ży wy­so­ko za­czy­na­ją­ca się gęsta grzyw­ka.
 • Spi­cza­sta broda optycz­nie zła­god­nie­je, gdy wy­bie­rzesz gęstą grzyw­kę o moc­nej linii.
 • Prze­sad­nie wy­so­kie czoło ukry­je gęsta, krót­ka grzyw­ka;
 • Drob­ną twarz optycz­nie po­sze­rzy sze­ro­ka, głę­bo­ko za­cho­dzą­ca na skro­nie grzyw­ka.
 • Przy wąsko roz­sta­wio­nych lub ma­łych oczach uni­kaj po­strzę­pio­nej grzyw­ki za­cze­sa­nej na twarz.

 Twarz owal­na:

 •  Jeśli twoja twarz ma owal­ny kształt,  je­steś szczę­ścia­rą. Jest to kształt uwa­ża­ny za ide­al­ny.  Każdy fry­zjer ścina włosy tak, aby kształt twa­rzy optycz­nie zbli­żyć wła­śnie do owalu. Do ta­kiej twa­rzy pa­su­je pra­wie każda fry­zu­ra, a więc prak­tycz­nie wszyst­kie grzyw­ki: dłu­gie, krót­kie, pro­ste, po sko­sie, sy­me­trycz­ne i asy­me­trycz­ne.

Twarz po­dłuż­na:

 • Ten typ twa­rzy to wy­so­kie czoło i długa broda. Na­le­ży więc wy­brać fry­zu­rę, która po­sze­rzy twarz i skró­ci czoło. Cięż­ka grzyw­ka o moc­nej, rów­nej linii optycz­nie skró­ci twarz.  Grzyw­ka może być krót­sza, ale spraw­dzi się też długa, za­kry­wa­ją­ca brwi. Ta jed­nak wy­ma­ga częst­szych cięć, po­nie­waż szyb­ko „wej­dzie” nam na oczy.

Twarz okrą­gła:

 • Panie z okrą­głą twa­rzą po­win­ny zre­zy­gno­wać z cięż­kich grzy­wek na całe czoło. Tak zwana „Kle­opa­tra” jest zde­cy­do­wa­nie nie dla nich, po­nie­waż taka fry­zu­ra jesz­cze bar­dziej za­okrą­gli twarz. Grzyw­ka za­cze­sa­na na bok, może być nawet wy­cie­nio­wa­na, to naj­lep­sze roz­wią­za­nie.

Twarz kwa­dra­to­wa:

 • Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną tego typu twa­rzy jest wy­so­kie czoło oraz broda o zde­cy­do­wa­nych kon­tu­rach. Przy takim kształ­cie twa­rzy wy­bie­ra­my fry­zu­ry mocno wy­cie­nio­wa­ne i po­strzę­pio­ne. W tym przy­pad­ku szcze­gól­ną za­le­tą są włosy krę­co­ne lub lekko po­fa­lo­wa­ne, które ła­go­dzą ostre linie i kra­wę­dzie twa­rzy. Przy kwa­dra­to­wym kształ­cie twa­rzy nie po­le­ca­my pro­stych grzy­wek, które optycz­nie po­sze­rza­ją twarz. Geo­me­trycz­ne linie spo­tę­gu­ją wra­że­nie kan­cia­sto­ści twa­rzy. Spraw­dzi się grzyw­ka po­strzę­pio­na, lekko roz­wi­chrzo­na.

Twarz trój­kąt­na:

 • Twarz trój­kąt­na cha­rak­te­ry­zu­je się wą­skim, wy­sta­ją­cym pod­bród­kiem i sze­ro­ką górną czę­ścią twa­rzy i wy­jąt­ko­wo nie lubi gład­kich ucze­sań. Ko­rzyst­ne więc są wszel­kie­go ro­dza­ju grzyw­ki, krót­kie jak i dłu­gie, rzad­kie jak i gęste. W przy­pad­ku krót­kich grzy­wek mogą one być cięte na pro­sto bądź po sko­sie, sy­me­trycz­ne lub asy­me­trycz­ne. Na­to­miast w przy­pad­ku dłu­gich grzy­wek przy tym ukła­dzie twa­rzy sta­wia­my na grzyw­kę za­cze­sa­ną na bok.

Komu grzyw­ka nie pa­su­je?

 • Nie­ste­ty, grzyw­ki na ogół nie lubią dwóch ro­dza­jów wło­sów: bar­dzo cien­kich oraz kę­dzie­rza­wych. Przy cien­kich wło­sach, aby utwo­rzyć ja­ką­kol­wiek grzyw­kę, trze­ba za­brać spore pasmo wło­sów, więc cza­sem taka fry­zu­ra za­czy­na się grzyw­ką nie­mal od czub­ka głowy. Łatwo się roz­wie­wa, więc i tak „świe­ci­my” gołym czo­łem. Włosy kę­dzie­rza­we z kolei są bar­dzo trud­ne do ujarz­mie­nia. Przy nawet nie­wiel­kim stop­niu wil­go­ci, z pięk­nie wy­pra­co­wa­nej w domu grzyw­ki będą wi­ją­ce się na czole – nici.