^Powrót na początek
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonZAPRASZAMY DO CENTRUM STYLIZACJI PERFECTE

512 657 308
salon@perfecte.pl

centrum stylizacji fryzur małopolskie

 
 
 

o nas

Centrum stylizacji PERFECTE  w Wadowicach    to salon dla wszystkich ceniących profesjonalizm usług.

Radość i uśmiech na twarzy zadowolonego klienta jest źródłem naszej satysfakcji.
  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, jesteśmy na bieżąco z trendami mody.    
Doradzamy i dzielimy się naszym doświadczeniem.
W ofercie posiadamy produkty do pielęgnacji i stylizacji włosów.                 Zapraszamy  

               koniecznie odwiedź zakładkę  promocje

                 Chcesz wiedzieć czy pasuje Ci grzywka ? Przyjdź do nas lub czytaj dalej:

    Grzyw­ka – ściąć czy nie? Na to py­ta­nie przy­naj­mniej raz w życiu od­po­wia­da­ło sobie wiele pań. Grzyw­ka kusi, jeśli się jej nigdy nie miało, po­nie­waż jed­nym cię­ciem może zmie­nić nasze ob­li­cze. Do­brze do­bra­na,  z ła­two­ścią pod­kre­śli za­le­ty na­szej twa­rzy, sku­tecz­nie kry­jąc jej wady. Spod do­brze ścię­tej grzyw­ki nasze spoj­rze­nie na­bie­rze głębi, oczy będą wy­da­wać się więk­sze, na­to­miast ni­skie lub no­szą­ce ślady zmarsz­czek czy bruzd czoło sku­tecz­nie znik­nie z wi­do­ku.

   Grzyw­ki wła­ści­wie nigdy nie wy­szły z mody. Kla­sycz­na, pro­sta, gęsta grzyw­ka, kró­ciut­ka lub cięta równo z brwia­mi czy asy­me­trycz­na i fan­ta­zyj­nie po­strzę­pio­na – moda na grzyw­ki cią­gle trwa. Grzyw­ka ma dużo plu­sów: może nas od­mło­dzić, a już na pewno od­mie­nić. Jeśli nam się znu­dzi, szyb­ko od­ro­śnie. Py­ta­nie jest więc jedno – na jaką się zde­cy­do­wać, żeby w wy­glą­dać naj­le­piej. Po­nie­waż źle do­bra­na – może nam bar­dzo za­szko­dzić.

   Jest nie­za­wod­ny spo­sób, żeby spraw­dzić czy grzyw­ka aby na pewno po­pra­wi nasz wy­gląd. Na­le­ży przy­ło­żyć czte­ry palce po­zio­mo do czoła i jeśli w ca­ło­ści je za­kry­ją, to zna­czy, że czoło mamy ide­al­ne. Wów­czas grzyw­ka bę­dzie  je­dy­nie pewną od­mia­ną w na­szym wy­glą­dzie, ka­pry­sem. Jeśli na­to­miast czte­ry palce nie za­kry­wa­ją na­sze­go czoła w ca­ło­ści lub wręcz prze­ciw­nie, za­cho­dzą nawet na linię wło­sów – wów­czas grzyw­ka może sta­now­czo po­pra­wić nasz wy­gląd. Jak ją do­brać?  Na po­czą­tek stań­my przed lu­strem, za­czesz­my włosy gład­ko do góry i bar­dzo do­kład­nie przyj­rzyj­my się  na­szej twa­rzy, aby oce­nić, który  z typów twa­rzy mamy. We­dług niego bo­wiem do­bie­rze­my od­po­wied­nie cię­cie.

   Ogól­nie przy­ję­ty po­dział dzie­li kształ­ty twa­rzy na pięć grup: twa­rze owal­ne, po­dłuż­ne, okrą­głe, kwa­dra­to­we oraz trój­kąt­ne.  Oce­nia­jąc kształt twa­rzy, zwróć­my rów­nież uwagę na jej ewen­tu­al­ne man­ka­men­ty: zbyt małe oczy, za mocną linię szczę­ki, za sze­ro­ką twarz itd. To wszyst­ko mo­że­my optycz­nie sko­ry­go­wać za po­mo­cą do­brze do­bra­nej grzyw­ki. Oto kilka przy­kła­do­wych man­ka­men­tów, od któ­rych grzyw­ka sku­tecz­nie od­cią­gnie uwagę:

  • Ni­skie czoło optycz­nie wy­dłu­ży wy­so­ko za­czy­na­ją­ca się gęsta grzyw­ka.
  • Spi­cza­sta broda optycz­nie zła­god­nie­je, gdy wy­bie­rzesz gęstą grzyw­kę o moc­nej linii.
  • Prze­sad­nie wy­so­kie czoło ukry­je gęsta, krót­ka grzyw­ka;
  • Drob­ną twarz optycz­nie po­sze­rzy sze­ro­ka, głę­bo­ko za­cho­dzą­ca na skro­nie grzyw­ka.
  • Przy wąsko roz­sta­wio­nych lub ma­łych oczach uni­kaj po­strzę­pio­nej grzyw­ki za­cze­sa­nej na twarz.

 Twarz owal­na:

 Jeśli twoja twarz ma owal­ny kształt,  je­steś szczę­ścia­rą. Jest to kształt uwa­ża­ny za ide­al­ny.  Każdy fry­zjer ścina włosy tak, aby kształt twa­rzy optycz­nie zbli­żyć wła­śnie do owalu. Do ta­kiej twa­rzy pa­su­je pra­wie każda fry­zu­ra, a więc prak­tycz­nie wszyst­kie grzyw­ki: dłu­gie, krót­kie, pro­ste, po sko­sie, sy­me­trycz­ne i asy­me­trycz­ne.

 Twarz po­dłuż­na:

 Ten typ twa­rzy to wy­so­kie czoło i długa broda. Na­le­ży więc wy­brać fry­zu­rę, która po­sze­rzy twarz i skró­ci czoło. Cięż­ka grzyw­ka o moc­nej, rów­nej linii optycz­nie skró­ci twarz.  Grzyw­ka może być krót­sza, ale spraw­dzi się też długa, za­kry­wa­ją­ca brwi. Ta jed­nak wy­ma­ga częst­szych cięć, po­nie­waż szyb­ko "wej­dzie” nam na oczy.

 Twarz okrą­gła:

 Panie z okrą­głą twa­rzą po­win­ny zre­zy­gno­wać z cięż­kich grzy­wek na całe czoło. Tak zwana "Kle­opa­tra” jest zde­cy­do­wa­nie nie dla nich, po­nie­waż taka fry­zu­ra jesz­cze bar­dziej za­okrą­gli twarz. Grzyw­ka za­cze­sa­na na bok, może być nawet wy­cie­nio­wa­na, to naj­lep­sze roz­wią­za­nie.

 Twarz kwa­dra­to­wa:

 Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną tego typu twa­rzy jest wy­so­kie czoło oraz broda o zde­cy­do­wa­nych kon­tu­rach. Przy takim kształ­cie twa­rzy wy­bie­ra­my fry­zu­ry mocno wy­cie­nio­wa­ne i po­strzę­pio­ne. W tym przy­pad­ku szcze­gól­ną za­le­tą są włosy krę­co­ne lub lekko po­fa­lo­wa­ne, które ła­go­dzą ostre linie i kra­wę­dzie twa­rzy. Przy kwa­dra­to­wym kształ­cie twa­rzy nie po­le­ca­my pro­stych grzy­wek, które optycz­nie po­sze­rza­ją twarz. Geo­me­trycz­ne linie spo­tę­gu­ją wra­że­nie kan­cia­sto­ści twa­rzy. Spraw­dzi się grzyw­ka po­strzę­pio­na, lekko roz­wi­chrzo­na.

 Twarz trój­kąt­na:

 Twarz trój­kąt­na cha­rak­te­ry­zu­je się wą­skim, wy­sta­ją­cym pod­bród­kiem i sze­ro­ką górną czę­ścią twa­rzy i wy­jąt­ko­wo nie lubi gład­kich ucze­sań. Ko­rzyst­ne więc są wszel­kie­go ro­dza­ju grzyw­ki, krót­kie jak i dłu­gie, rzad­kie jak i gęste. W przy­pad­ku krót­kich grzy­wek mogą one być cięte na pro­sto bądź po sko­sie, sy­me­trycz­ne lub asy­me­trycz­ne. Na­to­miast w przy­pad­ku dłu­gich grzy­wek przy tym ukła­dzie twa­rzy sta­wia­my na grzyw­kę za­cze­sa­ną na bok.

 Komu grzyw­ka nie pa­su­je ?

 Nie­ste­ty, grzyw­ki na ogół nie lubią dwóch ro­dza­jów wło­sów: bar­dzo cien­kich oraz kę­dzie­rza­wych. Przy cien­kich wło­sach, aby utwo­rzyć ja­ką­kol­wiek grzyw­kę, trze­ba za­brać spore pasmo wło­sów, więc cza­sem taka fry­zu­ra za­czy­na się grzyw­ką nie­mal od czub­ka głowy. Łatwo się roz­wie­wa, więc i tak „świe­ci­my” gołym czo­łem. Włosy kę­dzie­rza­we z kolei są bar­dzo trud­ne do ujarz­mie­nia. Przy nawet nie­wiel­kim stop­niu wil­go­ci, z pięk­nie wy­pra­co­wa­nej w domu grzyw­ki będą wi­ją­ce się na czole - nici.

 

Perfecte 2014 copyright